ἀκμήν

ἀκμή
point
indeclform (adverb)
ἀκμή
point
fem acc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ακμήν — ἀκμὴν (Α) 1. ακόμη, τώρα δα, μόλις 2. (επιτατ.) ἀκμὴν ἔτι. [ΕΤΥΜΟΛ. Αιτιατική τού ουσιαστικού ἀκμὴ με επιρρηματική χρήση βλ. ακμή. ΠΑΡ. νεοελλ. ακόμη] …   Dictionary of Greek

  • неоука — (6*) нар. 1.Еще не, пока не: неѹка не обрѣтохъ кого любѧщаго мѧ. (ἀκμήν) ПНЧ 1296, 18 об.; что бо имаши его же не при˫алъ еси. что хвалиши(с) неѹка приимъ. (ὡς μή) ФСт XIV, 200а–б. 2. Не совсем, не в полной мере: пекусѧ... како ѹбо питающесѧ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ακμή — Η κόψη, το κοφτερό τμήμα ενός μεταλλικού οργάνου που κόβει ή χαράζει. Το κρίσιμο σημείο, η καμπή, ο κίνδυνος. Το κορύφωμα, η πλήρης ανάπτυξη, η ωριμότητα ενός πράγματος ή μιας κατάστασης. (Γεωμ.) α. δίεδρης γωνίας. Η κοινή ευθεία που σχηματίζουν… …   Dictionary of Greek

  • однако — др. русск. одинако, русск. цслав., сербск. цслав. ɪединако ἔτι, ἀκμήν. От один; ср. нем. allein одинокий; но , греч. μόνον. Образование аналогично др. русск. тако, како …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Trirreme — El trirreme (en griego τριήρης/triếrês en singular, τριήρεις en plural) era una nave de guerra inventada probablemente en el siglo VII a. C., desarrollada a partir del pentecóntero. Más corto que su predecesor, era un barco con una vela …   Wikipedia Español

  • острость — ОСТРОСТ|Ь (2*), И с. 1.Острота, заостренность: по комь струпи и раны и ѹзы. огнѧ преще(н)е. и мечевъ острость. и звѣрии сверѣпьство. (ἀκμήν) ГБ к. XIV, 203г. 2. Перен. Сильная степень проявления чегол.: на оного же ополчимсѧ мч҃тчѧ горкаго…… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ACUPEDES — Latinis veterib. dicti sunt, qui Graecis ὀτρύποδες, quasi acutipedes. Inde acupedium Festus interpretatur, cui praecipuum er at in currendo acumen peddum. Gloss. acupedium, ὀτρυποδία. Sic Pindarus ἀκμην`ποδῶν, i. e. acumen pedum, eleganter dixit …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CANUTUSI — I. CANUTUSI Daniae Rex, et Angliae 34. Monarcha. In Angliam cum Patre Sunone unit, ut Danos ab Ethelberto occisos, et uxores eorum umbilicotenus defossas, superiori parte molossis atrocibus propivatâ, ulciscerentur. Mortuô Sunone filius, cum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CESTRUS — Pamphyliae fluv. Mela, l. 1. c. 14. Duo validessimi fluvii, Cestros, et Catarractes. Ubi Cestrum vulgo dictum putant, quia se praecipitat: Movit hoc nonnullos, ut ibi Oestrum, pro Cestro reponerent, prorsus inepte. Κέςτρον plerique hunc amnem… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PICTURA — seu PINGENDI Ars. alias Graphice, ex Graeco, definitur Socrati, ἐικασία τῶ ὁρωμένων, Imitatio seu repraesentatio eorum, quae videntur; quam definitionem cum Plastice communem habet. Horat. l. 2. Ep. 2. v. 8. Argilla quidvis imitaberis uda. Ducit… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.